fbpx
atatürk usak 316 Ekim 1925 günü akşamüzeri, saat 17.20’de Uşak istasyonuna gelen Mustafa Kemal Paşa’nın ziyareti hakkında Hakimiyet-i Milliye Gazetesi şu bilgileri vermektedir;
-------------------------------
Hakimiyet-i Milliye, 18 Teşrinievvel (Ekim) 1925
2. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi “Salihli, Alaşehir, Uşak
Uşak: 16 (A.A.)- Reisicumhur hazretleri beşi yirmi geçe, büyük tezahüratla Uşak’ı teşrif buyurdu. Bütün istasyonlarda kurbanlar zebh edildi. Gazi, Salihli ve Alaşehir’de bir müddet istirahat ettiler. Salihli belediye reisi, şehir namına arz-ı ta’zimat eyledi. Alaşehir Hükümet Konağında resmiye-i takdim yapıldı. Uşaklılardan ma’ada Afyon, Kütahya, Gediz, Simav heyetleri Gazi’yi esna-i istasyonda istikbal ettiler.
Bu heyetler daha sabahtan İnay’a gelmişler ve büyük Gazi’ye intizar eylemişlerdi. Uşak’ta yapılan merasim ve tezahürat çok fevkalade oldu. Belediye Otelinde, Afyon, Kütahya Valileri, Uşak, Gediz, Simav Kaymakamları ile Halk Fırkası, Ticaret Odası, Türk Ocağı ve cemiyet-i saire mümessilleri Gazi’ye takdim olundular. Müteakiben şereflerine keşide olunan yüz kişilik gayet mükellef çay ziyafetinde bulundular.
 
atatürk usak 2Çay esnasında Kütahya Belediye Reisi Ali Bey, Muallim Sabahat Hanım, Gazi’ye arz-ı ta’zimat eylemişler ve Kütahya’ya teşriflerini rica etmişlerdir. Uşak Halk Fırkası azasından Haşim Tekin Bey irad-ı nutuk ederek: ‘Vahy-i ilhamlarla yaşayan Fırka müntehablarının samimi ta’zimlerini, şükranlarını takdim eylememe müsaade buyurunuz’, demiş ve Uşaklıların Büyük Gazi’ye karşı besledikleri bi-pâyân hürmeti arz ettikten sonra; ‘Büyük Muhterem Gazimiz, Türk kavminin halâsına, i’tilasına, kâmiline ve iktisadi refahına karşı yaptığınız bu kadar ihsana yalnız bir mukabelemiz var.
Kütahya’dan gelen Halk ve müessesat mümessilleri, Gediz’den, Simav’dan arz-ı ta’zimata memur ahali vekilleri ve Uşak’ın kadın, erkek, çocuk bütün halkı bu mukabelenin edasını bekliyorlar. Bu mukabele Paşa Hazretleri, tam ve şuuri bir itimad ve tekâmüle işaret ettiğiniz noktaya bilâ tatil koşmak, gösterdiğiniz yolda arzu-yu devletiniz dâhilinde yürümektir.
Haşim Tekin Beyin çok alkışlanan bu nutkundan sonra, Şefkat Yurdu talebesinden yetimler namına söz söyleyen mini mini bir mektepli, yetimlerin Gazi’ye karşı besledikleri nihayetsiz hürmet ve ta’zimatlarını beyan etmiştir. Gazi Hazretleri irad ettiği nutukta Uşaklıların gösterdikleri bu coşkun tezahürattan ve teveccühkâr sözlerden dolayı arz-ı minnet eylediğini beyan buyurmuşlar ve bu milletin kıymetini, faziletini takdir etmek istemeyenleri işaretle, bu gibilerin ne kadar aciz ve kör olduğunu ilave etmişlerdir”.
 
Kaynak: Yurdum için savasanlar Kitabı.

atahaberi2
atahaberi2